De jaguar.nl website wordt beheerd door Jaguar Land Rover Limited. Maatschappelijke zetel; Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, England. Gevestigd in Engeland; nr.1672070

Jaguar heeft alles in het werk gesteld om de correctheid van de informatie op deze website te controleren.

Jaguar zoekt doorlopend manieren om de uitrusting, het design en de productie van zijn auto's te verbeteren, en regelmatig worden wijzigingen doorgevoerd. Hoewel hij tracht de actuele producten en specificaties zo goed mogelijk weer te geven, kan deze site niet gezien worden als een onfeilbare leidraad voor de producten en diensten van Jaguar, en is hij evenmin bedoeld als een offerte voor de verkoop van een bepaald voertuig. Dealers en concessiehouders zijn geen vertegenwoordigers van Jaguar en zijn absoluut niet gerechtigd om Jaguar via een uitdrukkelijke of impliciete activiteit of verklaring te binden. Verwijzingen op deze site naar snelheid of prestaties mogen niet als aanmoediging worden gezien om gevaarlijk te rijden of om de nationale snelheidslimiet te overschrijden.

Alle verbruikscijfers zijn in overeenstemming met de huidige Europese regelgeving. Onder normale omstandigheden kunnen de cijfers met betrekking tot het brandstofverbruik van een voertuig verschillen van de cijfers die zijn verkregen in de testprocedure, afhankelijk van rijtechniek, weg- en verkeersomstandigheden, omgevingsfactoren en de staat van het voertuig. In geval van twijfel dient u contact op te nemen met uw dealer. De vermelde gegevens zijn correct ten tijde van publicatie.

COPYRIGHT

Alle rechten, met inbegrip van auteurs- en databaserechten, met betrekking tot de website en de inhoud daarvan behoren toe aan of zijn in licentie gegeven aan Jaguar of worden op andere wijze gebruikt zoals is toegestaan door de toepasselijke wetgeving of de houder van het auteursrecht. U mag geen tekst, figuren, grafische weergaven, logo's, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen, en de selectie en ordening daarvan, of enige onderliggende broncode en software kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, openbaar maken, uitzenden of overdragen voor commerciële of openbare doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jaguar of de houder van het auteursrecht.

U mag het materiaal of de informatie van deze website niet aanpassen, wijzigen of aanmaken, of ze voor enig ander doel aanwenden dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U wordt geacht ermee in te stemmen deze site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken.

Jaguar behoudt zich het recht voor om materialen (waaronder tekst en afbeeldingen) die naar de site worden verzonden voor eigen doeleinden te gebruiken, hetzij op de site of in enige andere vorm, met inbegrip van reclamedoeleinden.

Jaguar behoudt zich het recht voor om inzendingen naar de site te controleren en indien nodig aan te passen of te weigeren.

BEPERKTE GARANTIE

We proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct, volledig en actueel is. Door het gebruik van deze site stemt u ermee in dat u gehouden bent aan de voorwaarden en bepalingen, die van kracht worden op de datum waarop u de site voor het eerst gebruikt.

Onverminderd uw wettelijke rechten, worden deze site en alle informatie, tekst, namen, afbeeldingen, foto's, logo's, koppelingen en pictogrammen, en ander materiaal (zonder beperking) aangeboden in de 'HUIDIGE STAAT' en op basis van 'BESCHIKBAARHEID', zonder impliciete of expliciete garantie van vertegenwoordiging of goedkeuring. De informatie, specificaties en kleuren, weergegeven op deze website, kunnen van markt tot markt verschillen en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bepaalde voertuigen worden afgebeeld met opties. Raadpleeg uw Jaguar dealer voor de beschikbaarheid. In het bijzonder geven we geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van informatie die op deze site wordt aangeboden en garanderen we niet dat het gebruik van deze website niet wordt onderbroken of foutloos zal zijn of dat de site en de servers daarvan geen computervirussen of -fouten zullen bevatten.

In geen geval is Jaguar aansprakelijk voor enigerlei schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van enige informatie op onze website of van producten die op onze site worden weergegeven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade, of enigerlei schade voortvloeiend uit gebruik of verlies van gebruik, gegevens of winst tijdens de uitvoering van het contract, nalatigheid of andere onrechtmatige handelingen voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de site. Niettegenstaande de overige inhoud van deze voorwaarden en bepalingen is Jaguar niet aansprakelijk voor claims met betrekking tot de functionaliteit of beschikbaarheid van deze site.

HANDELSMERKEN

Alle namen, afbeeldingen en logo's ter aanduiding van Jaguar zijn eigen merken van Jaguar. Alle merk-, product-, dienst- en bedrijfsnamen op deze site zijn handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van hun respectieve eigenaars. Jaguar geeft geen toestemming voor gebruik hiervan door anderen dan de eigenaars. Een dergelijk gebruik kan een inbreuk op de rechten van de eigenaar betekenen.

  • iPod, iPhoneTM en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de VS en andere landen..
  • Dolby is een geregistreerd handelsmerk van Dolby Laboratories en elk gebruik van deze merknamen door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie.
  • DTSTM is een geregistreerd handelsmerk van Dolby Laboratories en elk gebruik van deze merknamen door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie. ​
  • Het Bluetooth-woordbeeld en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG. Inc en elk gebruik van deze merknamen door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie.​
  • Blackberry is een handelsmerk van Research In Motion Limited en is geregistreerd in de VS en kan in afwachting van registratie zijn of geregistreerd zijn in andere landen.​
  • Audyssey MultEQ is een geregistreerd handelsmerk van Audyssey Laboratories en elk gebruik van deze merknamen door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie.​
  • Bi-XenonTM is een geregistreerd handelsmerk van Hella KGaA Hueck & Co.​
  • WhiteFire is een geregistreerd handelsmerk van Unwired Technology LLC en elk gebruik van deze merknamen door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie.

EXTERNE SITES

Jaguar biedt geen vertegenwoordiging, garantie, ondersteuning of kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele externe websites die naar en van deze website zijn gekoppeld. Een externe website die u bezoekt door op een koppeling op deze website te klikken, bevindt zich buiten de controle van Jaguar en uw bezoek is volledig op eigen risico.

BEPERKTE SOFTWAREGARANTIE

De softwarebestanden die u van deze site kunt downloaden, zijn grondig gescand en getest tijdens alle productiestadia, maar zoals bij alle nieuwe software raden we u aan voor het gebruik een virusscan uit te voeren. We adviseren u bovendien een actuele reservekopie van uw vaste schijf te maken voordat u de software gebruikt. Jaguar is niet aansprakelijk voor enige storing, beschadiging en/of verlies van gegevens op uw data- of computersysteem tijdens het gebruik van de software. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voordat u enige software installeert op een computer die is aangesloten op een netwerk.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze voorwaarden en bepalingen vallen onder de wetgeving van de Nederlandse wetgeving. Geschillen die hieruit voortvloeien vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse gerechtshoven. Indien wordt bepaald dat één van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of op enige andere wijze niet-uitvoerbaar is onder de wetten van een staat of land waarvoor deze voorwaarden zijn bedoeld, zal ze uit deze clausule worden verwijderd. Alle overige Gebruiksvoorwaarden en Voorwaarden & Bepalingen blijven van kracht en zijn bindend en uitvoerbaar. Jaguar behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te wijzigen, door de wijzigingen online te melden.

Bekijk hier de algemene voorwaarden voor het leasen en/of financieren van uw Jaguar.

Als u deze voorwaarden niet volledig aanvaardt, dient u het gebruik van deze website onmiddellijk te staken.

Copyright © 2023 Jaguar Land Rover Limited.​